پایش وضعیت پره ها در صنعت انرژی بادی

اندازه گیری بار تیغه توربین های بادی موارد زیر را فراهم می کند:

  • بهینه سازی کنترل پره
  • نظارت وضعیت
  • شناسایی یخ

سیما سنج صنعت «حسگر فیبر محلول نوری» را به صنایع ایرانی معرفی کرده و همچنین به گسترش سیستم اکتساب داده آزاد الکترونیکی کمک می کند.