نخستین کنفرانس آخرین یافته ها و تجربیات در تعالی مدیریت نگهداری و تعمیرات

 

 

 سیزدهمین همایش و نمایشگاه ملی لاستیک ایران

 

 گواهی عضویت در انجمن مدیریت سبز ایران